Privacy statement

1. Het privacy statement van Green Collective

Green Collective respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bij nieuwe verwerkingen of bij belangrijke aanpassingen in de verwerkingen zullen we de effecten hiervan voor de bescherming van uw gegevens beoordelen, waarbij we de risico’s voor uw rechten en vrijheden meewegen. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Bekijk hier welke gegevens wij van u verzamelen en wat dit betekent voor u.

Het privacy statement van Green Collective kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. We raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in een verwerkingsregister.

 

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Green Collective verzamelt en verwerkt van gebruikers van haar websites (o.a. green-collective.nl, green-collective.de, green-collective.be, greencollective.be).

 

3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Green Collective B.V., Mr. E.N. van Kleffensstraat 10, 6842 CV, Arnhem. Mail: info@green-collective.nl.

Contact kan worden opgenomen via bovenstaande adresgegevens.

 

4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Green Collective in het kader van de bedrijfsactiviteiten verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leggen we uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Wettelijke grondslag Doelstelling
Uitvoeren van de overeenkomst – Het aangaan en uitvoeren van een
overeenkomst.
Wettelijke verplichting – Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang – Relatiemanagement & contact
– Ontwikkeling en verbetering van
dienstverlening
– Marketing
– Veiligheid en beveiliging
– Om fraude, misbruik en oneigenlijk
gebruik te voorkomen
– Statistische en wetenschappelijke
doeleinden
Toestemming – Wij zullen u separaat informeren
wanneer wij uw persoonsgegevens voor
een ander doel verwerken en, indien
nodig, om uw toestemming vragen.

 

5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de website van Green Collective

Wanneer u een Green Collective website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van de website te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen:

5.1.1 Om u onze websites aan te kunnen bieden

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u onze website bezoekt gebruikt, verwerken wij uw technische gegevens om de functionaliteiten van de website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat om de website te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze website snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies en andere technieken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw apparaat, bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.2 Om contact met u te onderhouden en uw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen u graag een goede dienstverlening bieden. Hierbij hoort ook dat we u snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als u contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

5.2.1 Om uw vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?

U kunt ons via verschillende kanalen (zoals via Green Collective website of per e-mail) benaderen met vragen of klachten. Als u contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. U kunt ons ook benaderen via social media.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Green Collective over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

5.3 Communicatie via social media

Green Collective is actief op social mediaplatforms. Als u via social media contact opneemt met Green Collective, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

5.3.1 Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden

U kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over uw persoonlijke situatie. Als u Green Collective benadert via onze social mediapagina’s, kan Green Collective de gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die u in uw vraag aan ons met ons deelt.

Om te kunnen reageren op uw berichten vragen we u uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Zo kunnen wij controleren of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van uw gegevens. Als u gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij u emailen of bellen. Wij wijzen u erop dat er veiligere manieren zijn om met Green Collective te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

5.3.2 Online conversaties over Green Collective

Het gebeurt weleens dat er over Green Collective wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in uw mening over Green Collective. Op deze manier kunnen wij u in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat u een vraag hebt, gaan wij graag met u in gesprek.

5.4 Uw keuze: gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

Wanneer u bij het bezoeken van onze website ervoor kiest cookies en pixels (verder ‘cookies’) te laten plaatsen, verwerken wij uw gegevens om voor u relevant te zijn door u informatie te laten zien die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.

Wat houdt dit doel in?

Wij willen zo relevant mogelijk voor u zijn en proberen de website aan te passen aan uw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij bezoek van de website cookies te plaatsen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de manier waarop u de website gebruikt, naar welke inhoud u kijkt en gegevens die u achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat u uw e-mailadres en/of telefoonnummer achterlaat via de website, combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van u bekend zijn. Wij analyseren uw gegevens om op onze website en externe websites zoals social mediaplatforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in ons cookiebeleid. U kunt altijd via cookie-instellingen in uw internetbrowser uw voorkeuren en instellingen wijzigen. Hoe? Dat staat ook in ons cookie-beleid.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw loggegevens, gegevens die u achterlaat op de website, uw klik- en surfgedrag, IP-adres en de gegevens die eventueel al bij ons bekend zijn indien u al in contact met ons bent getreden en/of al klant bent (geweest).

 

6. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Green Collective schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening derden in, zoals (cloud-)hostingdiensten, ondersteuning van software, dienstverlening voor website en gegevensanalyse, administratie- en consultancy dienstverleners en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Green Collective de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.1 Verkrijging van gegevens door derden

Green Collective maakt gebruik van diverse openbare bronnen om de gekregen gegevens te controleren of aan te vullen. Hiermee kunnen wij aan de hand van de door u opgegeven gegevens deze eventueel aanvullen dan wel deze controleren op juistheid.

 

7. Beveiliging en fraudebestrijding

Green Collective heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt Green Collective uw gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen:

7.1 Beveiliging

Green Collective gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Green Collective heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren u ook om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij u uw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Green Collective verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege uw privacy en veiligheid.

 

8. Bewaartermijn

Green Collective bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Dit zijn de bewaartermijnen die Green Collective hanteert. Na het verstrijken van de termijn waarbinnen Green Collective de persoonsgegevens gebruikt, worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden.

Als het nodig is om documenten langer te bewaren nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, kan hiervoor een ‘hold notice’ afgegeven worden. Met een hold notice kan de bewaartermijn worden verlengd tot het moment van wettelijke verjaring of tot het moment dat in een procedure een bindende uitspraak is gedaan waartegen geen beroep open staat. Deze persoonsgegevens hoeven tot de verlengde bewaartermijn is verstreken niet te worden geanonimiseerd.

Hiernaast kunnen (andere) wettelijke bewaartermijnen gelden.

Technisch gerelateerde bewaartermijnen

Logging gebruik website

  • Doel: Het vastleggen van technografische gegevens (device, OS, browser, IPadres) en bezochte pagina’s met als doel fraudebestrijding en security.
  • Bewaartermijn: 2 maanden.
Gebruikers gerelateerde bewaartermijnen

Klachten en vragen

  • Doel: Het administreren en afhandelen van klachten, vragen en informatieverzoeken.
  • Bewaartermijn: Tot maximaal 5 jaar na indienen van klacht, vraag of informatieverzoek.

Het analyseren van bezoekersdata

  • Doel: marktonderzoek en research. Bij analyse zelf is de data pseudoniem.
  • Bewaartermijn: 1 jaar na bezoek website, data anonimiseren.

 

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking

U kunt contact met ons opnemen indien u wenst in te zien welke persoonsgegevens we van u bewaren en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die Green Collective van u heeft juist zijn? Dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

U kunt ons hiertoe een verzoek toesturen via info@green-collective.nl. Green Collective kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens de AVG.

Indien u een verzoek hebt voor:

U mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan u bekend maken.

Rectificatie van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan uw persoonsgegevens.

Beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wilt u geen mailings meer ontvangen? Dan kunt u dat ook aangeven. Dit kunt u aangeven door met ons contact op te nemen via bovengenoemd emailadres. Indien Green Collective uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen wij het verzoek niet honoreren.

Het intrekken van de toestemming van de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens.

Heeft u eerder toestemming gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, maar wilt u deze toestemming intrekken, dan kan dat door contact met ons op te nemen via bovengenoemd emailadres. Wij zullen dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn reageren.

Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Green Collective. U kunt echter niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag en moeten we dus verwerken.

Overdracht van persoonsgegevens

U mag ons vragen de door u verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie/derde over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.

Het wissen van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

9.1 Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kun u uw vraag stellen door ons een e-mail te sturen via info@green-collective.nl.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit aan ons melden via bovengenoemd email adres of via:

Green Collective B.V.
Meester E.N. van Kleffensstraat 10
6842 CV Arnhem

Komt u er met Green Collective niet uit? Dan kun u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag